Surprise Me!
Search Results For:

Т Т Т Т Т Т Т

'TH': Consonant Sound /ð/ as in "this"- American English Pronunciation

Learn how to pronounce consonant sound /ð/ used in words like "them," "brother," or "though." Improve your American accent with two phonetic exercises ...

2016-12-08 07:24 45,252 YouTube

ЧАЙКИ НЕ КРИЧИТЕ СЕРДЦУ БОЛЬНО

ЧÐ??ЙКИ Ð??Е КРИЧИТЕ СЕРДЦУ Ð'ОЛЬÐ??О ПРЕКРÐ??СÐ??ОЕ ИСПОЛÐ??ЕÐ??Ð

2016-10-16 03:15 1,393 YouTube

42 Ngày Phát Âm | Tập 10: /ð/

Âm /ð/ này là cách phát âm thứ hai của chữ "th". 42 ngày phát âm là một bộ video dạy các bạn cách phát âm tiếng Anh từng phụ âm, và từng nguyên âm...

2015-09-23 02:44 219,202 YouTube

"th" [θ] [ð] consonant sounds | English Pronunciation Lesson

Learn how to pronounce the "th" [θ] and [ð] sounds correctly in English, so that they don't mistakenly come out as [t], [s], [d] or [z] sounds. ORIGINAL LESSON ...

2014-05-15 03:12 106,671 YouTube

English Sounds - The Two TH Consonants [θ] and [ð]

Learn the Sounds of American English! This video covers the Two TH Consonants [θ] and [ð]. Perfect your American Accent! Buy the whole set of videos, the ...

2016-12-15 06:39 128,821 YouTube

#@Đ[][>Đ[]>Đ]Đ]Đ[][Đ]Đ[

...

2018-03-07 04:12 15,652 Dailymotion

{#[]{[#{[#{[]Đ[][Đ][Đ#]Đ[]Đ[]#[Đ]Đ[]

...

2018-03-23 00:57 5,237 Dailymotion

{[Đđ]đ[Đ]Đ#]Đ][Đ#]đ[Đ]Đđ[][Đ]#&@@

...

2018-04-17 06:08 6,358 Dailymotion

{#&@Đ[Đ][Đ#]Đ][][Đ]#Đ[]&{@&{&#Đ@

...

2018-04-19 00:25 21 Dailymotion

Слова и музыка |F.U.L.L. Movie O.n.l.i.n.e★FREE★

Watch Слова и музыка |F.U.L.L. Movie O.n.l.i.n.e here >>>[ http://siteonline.stream/movie/108140 ] ★★ 1.Enter email ...

2018-06-18 00:32 0 Dailymotion